Menu
For Freelancers
For Employers
Screening Proces
FAQ
About
Freelancers

Algemene Voorwaarde voor inhurende bedrijven

Algemene Voorwaarde voor inhurende bedrijven

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Worksuite B.V., met adres Eerste van der Helststraat 58, 1072NX, Amsterdam (Worksuite). Een inhurend bedrijf is elk bedrijf dat de diensten van Worksuite (voornamelijk) gebruikt via het platform Worksuite (www.getworksuite.com) (het platform). Het gebruik van het Platform door het inhurende bedrijf en alle zakelijke activiteiten die Worksuite namens het Inhuurbedrijf uitvoert, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders door Worksuite wordt vermeld.

 

Een inhurend bedrijf moet in de Europese Unie zijn geregistreerd en zijn gevestigd in overeenstemming met de toepasselijke (lokale) wet- en regelgeving. Een inhurend bedrijf zal Worksuite voorzien van al haar (bedrijfs) informatie zoals vereist door Worksuite om haar diensten te leveren.

 

Elke persoon (freelancer) die geregistreerd zijn en op zoek zijn naar opdrachten op het platform, wordt hierna een freelancer genoemd.

 

Via het platform zal een inhurend bedrijf worden voorgesteld aan freelancers en in staat zijn om werk aan te bieden aan freelancers. Als een freelancer een werkaanbieding aanvaardt van een inhuren bedrijf, kunnen de freelancer en het inhurende bedrijf een overeenkomst om een ​​opdracht uit te voeren (een overeenkomst).

 

Het inhurende bedrijf zal Worksuite onmiddellijk informeren wanneer, en niet later dan 7 dagen na, een overeenkomst is gesloten of is beëindigd.

 

Een Freelancer wiens (anonieme) profiel gecontacteerd is door een inhurend bedrijf, wordt beschouwd als voorgesteld aan dit inhurend bedrijf (een inleiding).

 

Als binnen 12 maanden na een Introductie de Freelancer en het Inhurende Bedrijf een overeenkomst sluiten om een ​​opdracht uit te voeren, wordt deze overeenkomst beschouwd als een Overeenkomst die wordt gesloten via het Platform en daarom zal worden geregeld door deze algemene voorwaarden.

 

Informatie met betrekking tot werkzoekenden is strikt vertrouwelijk, een inhurend bedrijf is verplicht Worksuite de vergoeding te betalen als een inlenende onderneming gegevens doorgeeft die via het platform van een freelancer zijn verzameld en als de het verstrekken van dergelijke gegevens resulteert in een Overeenkomst.

 

Worksuite treedt niet op als bemiddelaar in arbeidsbemiddeling, uitzendbureau of enige andere vorm van tussenpersoon tussen de Inhurend Bedrijf en de Freelancer.

 

Het Inhurende Bedrijf is verplicht om Worksuite onmiddellijk op de hoogte te stellen van de totale aan de Freelancer aangeboden vergoeding wanneer een aanbieding door het Inhurend Bedrijf aan de Freelancer is gedaan.

 

Als een Freelancer en Inhurend bedrijf een overeenkomst voor een opdracht sluiten, bedraagt ​​de vergoeding 15% van het uurtarief van de freelancer over het aantal gewerkte uren per maand. De Freelancer-vergoeding worden als de Fee aangeduid.

 

Een vergoeding verschuldigd door het inhurend bedrijf aan Worksuite wordt door het inhurend bedrijf betaald binnen 30 dagen na aflevering van de factuur aan het inhurende bedrijf. In geval van niet tijdige betaling zal het Inhurende Bedrijf de wettelijke rente aan Worksuite betalen over het verschuldigde bedrag. Alle (juridische) kosten die Worksuite oploopt als gevolg van het niet of te laat betalen van een factuur door een inhurend bedrijf, zijn voor rekening van het inhurende bedrijf.

 

Worksuite behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de werking van het platform of de toegang tot het platform te beëindigen zonder een vergoeding aan iemand verschuldigd te zijn.

 

Worksuite behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen en informeert het Inhurende Bedrijf over de wijzigingen via het Platform.

 

Worksuite is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of vertraging veroorzaakt door een freelancer. Het inhurende bedrijf is verantwoordelijk voor het vermogen van een freelancer om te werken en voor het opnemen van referenties om vaardigheden, kwalificaties, integriteit, de noodzaak van werkvergunningen en de voldoening van medische vereisten te verifiëren.

 

Het Inhurende Bedrijf zal niet content plaatsen op het Platform of verzenden naar gebruikers van het Platform i) ongevraagde commerciële communicatie (spam) of ii) advertenties van het Inlenende Bedrijf of derden.

 

Worksuite is gerechtigd om alle inhoud die door een Inhurend Bedrijf beschikbaar is gemaakt op het Platform te gebruiken, inclusief foto’s, video’s, afbeeldingen en al het andere materiaal. Het inhurend bedrijf verleent hierbij een (gratis en onherroepelijke) licentie aan Worksuite om alle beschikbare inhoud te gebruiken.

 

Nadat een Inhurend Bedrijf toegang tot het platform is verleendt door Worksuite, is Worksuite gerechtigd om op haar website te vermelden dat het Inhurend Bedrijf een zoekende opdrachtgever in het platform is, en mag het bedrijfslogo daarvoor gebruiken.

 

Worksuite is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of schade geleden door het inhurende bedrijf in verband met het gebruik van het Platform. Worksuite is niet verantwoordelijk voor inhoud of andere informatie die beschikbaar is op het Platform die door haar gebruikers of door derden is verstrekt of beschikbaar gesteld.

 

Het inhurende bedrijf is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade of schade die Worksuite lijdt ten gevolge van een handelen of nalaten dat in strijd is met deze algemene voorwaarden of met enige wet of regelgeving.

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die kunnen voortkomen uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, die de exclusieve jurisdictie heeft in verband met een dergelijk geschil.

 

 

Algemene Voorwaarde voor freelancers

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Worksuite, met adres Eerste van der Helststraat 58, 1072NX, Amsterdam (Worksuite). Een freelancer is een persoon die geregistreerd is en op zoek is naar opdrachten via het platform Worksuite (www.getworksuite.com) (het platform).

 

Het gebruik van het Platform door de Freelancer en alle zakelijke activiteiten die Worksuite namens de Freelancer uitvoert, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders door Worksuite wordt vermeld.

 

Als een Freelancer een natuurlijke persoon is, moet deze Freelancer ten minste 18 jaar oud zijn en volledige rechtsbevoegdheid hebben. Een Freelancer zal Worksuite voorzien van al zijn (persoonlijke) informatie zoals gevraagd door Worksuite.

 

Een bedrijf dat de diensten van Worksuite gebruikt om via het Platform naar Freelancers te zoeken, wordt hierna een Inhurende Bedrijf genoemd.

 

Via het Platform zal een Freelancer kennis laten maken met opdrachten van Inhurende Bedrijven en in staat zijn om werkaanbiedingen van Inhurende Bedrijven te ontvangen. Als een Freelancer een werkaanbieding aanvaardt door een inhurend bedrijf, kunnen de Freelancer en het Inhurende Bedrijf een overeenkomst sluiten om de opdracht uit te voeren (een overeenkomst)

 

Een Freelancer wiens (anonieme) profiel gecontacteerd is door een Inhurend Bedrijf, wordt beschouwd als voorgesteld aan het Inhurende Bedrijf (een introductie).

 

Als binnen 12 maanden na een Introductie de Freelancer en het Inhurende Bedrijf een overeenkomst aangaan om een ​​opdracht uit te voeren, wordt deze overeenkomst beschouwd als een Overeenkomst die wordt gesloten via het Platform en daarom zal worden geregeld door deze algemene voorwaarden.

 

Worksuite treedt niet op als bemiddelaar in arbeidsbemiddeling, uitzendbureau of enige andere vorm van tussenpersoon tussen het Inhurende Bedrijf en de Werkzoekende.

 

Worksuite zal niet worden beschouwd als een tussenpersoon of een partij van een arbeidsovereenkomst of taak die is gesloten tussen een Inhurend Bedrijf en een Freelancer als gevolg van een overeenkomst.

 

Het gebruik van het platform als Freelancer is gratis.

 

Een Freelancer komt in aanmerking voor een doorverwijzingsbonus van EUR 500 voor elke persoon die wordt aanbevolen door de Freelancer en die een overeenkomst sluit met een Inhurend Bedrijf in het kader van het platform. Deze verwijzingsbonus wordt door Worksuite aan de Freelancer betaald na de eerste 3 maanden van de opdracht van de aanbevolen persoon als deze periode met succes is voltooid. De verwijzingsbonus wordt betaald in de juiste juridische en fiscale vorm en bij beslissing van Worksuite.

 

Een Freelancer zal het Platform niet omzeilen of proberen te omzeilen en zal daarom niet direct of indirect contact onderhouden met of een poging ondernemen om contact te onderhouden met een Inhurend Bedrijf buiten het Platform dat via het Platform bij de Freelancer bekend is.

 

Worksuite behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de werking van het platform of de toegang tot het platform te beëindigen zonder een vergoeding aan iemand verschuldigd te zijn.

 

Worksuite behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen en zal de Freelancer via het platform op de hoogte brengen van de wijzigingen.

 

Worksuite neemt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, schade of vertraging veroorzaakt door een Freelancer. Een Freelancer is ervoor verantwoordelijk dat hij geschikt is voor werk.

 

Worksuite heeft het recht om alle inhoud die door een Freelancer op het Platform beschikbaar is gemaakt, inclusief foto’s, video’s, afbeeldingen en al het overige materiaal, te gebruiken. De Freelancer verleent hierbij een (gratis en onherroepelijke) licentie aan Worksuite om alle beschikbare inhoud te gebruiken.

 

Worksuite is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of schade geleden door de Freelancer in verband met het gebruik van het platform. Worksuite is niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere informatie die beschikbaar is op het Platform die door haar gebruikers of door derden is verstrekt of beschikbaar gesteld.

 

De Freelancer is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade of schade die Worksuite lijdt ten gevolge van een handelen of nalaten dat in strijd is met deze algemene voorwaarden of met enige wet of regelgeving.

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die kunnen voortkomen uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, die de exclusieve jurisdictie heeft in verband met een dergelijk geschil.

Algemene Voorwaarde voor freelancers

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Worksuite, met adres Eerste van der Helststraat 58, 1072NX, Amsterdam (Worksuite). Een freelancer is een persoon die geregistreerd is en op zoek is naar opdrachten via het platform Worksuite (www.getworksuite.com) (het platform).

Het gebruik van het Platform door de Freelancer en alle zakelijke activiteiten die Worksuite namens de Freelancer uitvoert, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders door Worksuite wordt vermeld.

Als een Freelancer een natuurlijke persoon is, moet deze Freelancer ten minste 18 jaar oud zijn en volledige rechtsbevoegdheid hebben. Een Freelancer zal Worksuite voorzien van al zijn (persoonlijke) informatie zoals gevraagd door Worksuite.

Een bedrijf dat de diensten van Worksuite gebruikt om via het Platform naar Freelancers te zoeken, wordt hierna een Inhurende Bedrijf

Via het Platform zal een Freelancer kennis laten maken met opdrachten van Inhurende Bedrijven en in staat zijn om werkaanbiedingen van Inhurende Bedrijven te ontvangen. Als een Frelancer een werkaanbieding aanvaardt door een inhurend bedrijf, kunnen de Freelancer en het Inhurende Bedrijf een overeenkomst sluiten om de opdracht uit te voeren (een overeenkomst)

Een Freelancer wiens (anonieme) profiel gecontacteerd is door een Inhurend Bedrijf, wordt beschouwd als voorgesteld aan het Inhurende Bedrijf (een introductie).

Als binnen 12 maanden na een Introductie de Freelancer en het Inhurende Bedrijf een overeenkomst aangaan om een ​​opdracht uit te voeren, wordt deze overeenkomst beschouwd als een Overeenkomst die wordt gesloten via het Platform en daarom zal worden geregeld door deze algemene voorwaarden.

Worksuite treedt niet op als bemiddelaar in arbeidsbemiddeling, uitzendbureau of enige andere vorm van tussenpersoon tussen het Inhurende Bedrijf en de Werkzoekende. Worksuite zal niet worden beschouwd als een tussenpersoon of een partij van een arbeidsovereenkomst of taak die is gesloten tussen een Inhurend Bedrijf en een Freelancer als gevolg van een overeenkomst.

Het gebruik van het platform als Freelancer is gratis.

Een Freelancer komt in aanmerking voor een doorverwijzingsbonus van EUR 500 voor elke persoon die wordt aanbevolen door de Freelancer en die een overeenkomst sluit met een Inhurend Bedrijf in het kader van het platform. Deze verwijzingsbonus wordt door Worksuite aan de Freelancer betaald na de eerste 3 maanden van de opdracht van de aanbevolen persoon als deze periode met succes is voltooid. De verwijzingsbonus wordt betaald in de juiste juridische en fiscale vorm en bij beslissing van Worksuite.

Een Freelancer zal het Platform niet omzeilen of proberen te omzeilen en zal daarom niet direct of indirect contact onderhouden met of een poging ondernemen om contact te onderhouden met een Inhurend Bedrijf buiten het Platform dat via het Platform bij de Freelancer bekend is.

Worksuite behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de werking van het platform of de toegang tot het platform te beëindigen zonder een vergoeding aan iemand verschuldigd te zijn.

Worksuite behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen en zal de Freelancer via het platform op de hoogte brengen van de wijzigingen.

Worksuite neemt geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, schade of vertraging veroorzaakt door een Freelancer. Een Freelancer is ervoor verantwoordelijk dat hij geschikt is voor werk.

Worksuite heeft het recht om alle inhoud die door een Freelancer op het Platform beschikbaar is gemaakt, inclusief foto’s, video’s, afbeeldingen en al het overige materiaal, te gebruiken. De Freelancer verleent hierbij een (gratis en onherroepelijke) licentie aan Worksuite om alle beschikbare inhoud te gebruiken.

Worksuite is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of schade geleden door de Freelancer in verband met het gebruik van het platform. Worksuite is niet verantwoordelijk voor de inhoud en andere informatie die beschikbaar is op het Platform die door haar gebruikers of door derden is verstrekt of beschikbaar gesteld.

De Freelancer is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade of schade die Worksuite lijdt ten gevolge van een handelen of nalaten dat in strijd is met deze algemene voorwaarden of met enige wet of regelgeving.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die kunnen voortkomen uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, die de exclusieve jurisdictie heeft in verband met een dergelijk geschil.

Cookies

Om deze website goed te laten werken hebben we cookies nodig. Een cookie onthoudt de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren. Door het blijven gebruiken van deze website, ga je ermee akkoord dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat en hiermee gegevens worden verzameld. Worksuite gebruikt de informatie uit deze cookies alleen voor het analyseren en verbeteren van de Site en de dienstverlening. Worksuite zal deze informatie niet met derden delen.

De volgende cookies worden door Worksuite gebruikt.

  • Google Analytics

Met Google Analytics meten we hoe je onze website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen.

  • Hotjar

Worksuite gebruikt Hotjar om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en waar ze wel en niet op klikken.

  • Albacross.

Met Albacross meten we wie onze website heeft bezocht.

U kunt cookies altijd controleren of wissen. Meer hierover leest u op aboutcookies.org.